Vedtægter

Vedtæger vedtaget 22. februar 2023, på ekstraordinær generalforsamling. KLIK HER.

Vedtægter for Seniorhus Odense

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

Stk. 1

Foreningens navn: Seniorhus Odense (Toldbodgade 5 – 5000 Odense C).

Stk. 2

Foreningens hjemsted: Odense Kommune. 

§ 2 IDÉGRUNDLAG OG FORMÅL FOR SENIORHUS ODENSE 

Stk. 1

Seniorhus Odense er en sammenslutning af bydækkende frivillige foreninger, klubber, og Ældrerådet i Odense. De fysiske rammer er et fælles hus – Seniorhus Odense. Det er vigtigt, at alle bevarer egen identitet, så hovedmålet er samarbejde og udvikling på frivillig basis.  

Seniorhus Odense – oplevelser og engagement for alle seniorer hele seniorlivet! 

Formålet med Seniorhus Odense er, at:  

 • understøtte og videreudvikle samarbejdet om det frivillige sociale arbejde på ældreområdet med det formål, at alle seniorer skal have mulighed for at yde en aktiv indsats som frivillige 
 • medvirke til øget ”livskvalitet og oplevelser – hele livet” baseret på mangfoldige tilbud indenfor kultur- og fritidsområdet. 
 • give mulighed for at seniorers viden og kompetencer anvendes til gavn for seniorerne selv, men også til glæde for andre 
 • bidrage til udbygning af seniorers fællesskaber  • formidle Seniorhus Odenses og Odense Kommunes tilbud og information til seniorer 

§ 3 MEDLEMSKREDS

Stk. 1

Seniorhus Odenses medlemskreds er bydækkende foreninger og klubber samt Ældrerådet, der primært har aktiviteter målrettet 60+-årige i Odense Kommune. Medlemskredsen kan få tildelt faste kontorer, såfremt der fysisk er plads.

Stk. 2

Nye medlemmer kan optages, når nedenstående optagelseskriterier er opfyldt.

 • Foreningen skal være bydækkende. 
 • Flertallet af foreningens medlemmer skal være fyldt 60 år 
 • Foreningen skal have udarbejdet vedtægter, der lever op til Seniorhus Odenses formål (§ 2).
 • Ansøgning om medlemskab skal indeholde foreningens formål, vedtægter samt en beskrivelse af foreningens aktiviteter.

Stk. 3

Bestyrelsen er ansvarlig for at forberede indstillingen af en ny forening til optagelse. På baggrund af bestyrelsens indstilling drøfter og beslutter generalforsamlingen om ansøger kan optages. Beslutningen om optagelse træffes ved simpelt flertal. Vedtages optagelse af ny forening indtræder denne i Seniorhus Odenses medlemskreds 1. april samme år.

Stk. 4

Ønsker en forening i medlemskredsen at udtræde af Seniorhus Odense, udtræder foreningens repræsentant samtidig fra bestyrelsen, såfremt foreningen har et bestyrelsesmedlem i Seniorhus Odenses bestyrelse. Dette gælder også hvis foreningen har et bestyrelsesmedlem valgt som 1. eller 2. suppleant

§ 4 GENERALFORSAMLING

Stk. 1

Generalforsamlingen er den højeste myndighed. Der afholdes generalforsamling i 1. kvartal hvert år. Berettiget til at deltage i generalforsamlingen er: Bestyrelsesmedlemmerne fra medlemsforeningerne samt Ældrerådet samt det udpegede bestyrelsesmedlem blandt Seniorhusets frivillige. 

Alle har taleret på generalforsamlingen.

Hver medlemsforening, det udpegede bestyrelsesmedlem blandt seniorhusets frivillige og Ældrerådet har 3 stemmer på generalforsamlingen.

Ved personvalg er de valgt, der opnår flest stemmer. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg mellem de kandidater, der ved første afstemning opnåede samme antal stemmer. I tilfælde af forsats stemmelighed, foretages der lodtrækning.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

En kandidat som stiller op til bestyrelsen, kan vælges uden at være personligt til stede, såfremt der foreligger en skriftlig tilkendegivelse.

Ældrerådet samt det udpegede bestyrelsesmedlem blandt Seniorhusets frivillige kan ikke stemme til personvalg til bestyrelsen.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal.

Ved stemmelighed bortfalder forslaget

Stk. 2

Generalforsamlingen er den øverste myndighed, som vælger bestyrelsen, og stemmeberettiget er bestyrelsesmedlemmer i medlemsforeningerne, samt Ældrerådet og det udpegede bestyrelsesmedlem blandt Seniorhusets frivillige jf. §4 stk.1

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemning foregå skriftligt, når blot én fremmødt stemmeberettiget anmoder om skriftlig afstemning. Alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Hver medlemsforening har tre stemmer ifm. med valg til bestyrelsen – de kan frit fordele disse stemmer på en eller flere kandidater.

For øvrige afstemninger på generalforsamlingen gælder samme princip for fordeling af de tre stemmer, hvor også Ældrerådet og det udpegede bestyrelsesmedlem blandt Seniorhusets frivillige, kan stemme.

Stk. 3

En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Stk. 4

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med en frist på 30 dage. Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

Opstilling til valg kan være formanden i hænde senest 14 dage før, dog kan enhver opstillingsberettiget melde sit kandidatur på generalforsamlingen under punktet valg til bestyrelsen. Endelig dagsorden med angivelse af indkomne forslag samt bilag udsendes via mail senest syv dage før generalforsamlingen.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent og stemmetællere
 • Bestyrelsens beretning til godkendelse.
 • Revisor eller daglig leder fremlægger årsrapport til godkendelse.
 • Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til medlemskontingent og lokaleleje pr. 1/4 samme år t.o.m. 31/3 det følgende år.
 • Valg til bestyrelsen hvert år på generalforsamlingen i marts
 • I lige år vælges næstformand, 3 menige bestyrelsesmedlem og medlemmet fra Ældrerådet (udpeges på forhånd).
 • I ulige år vælges formand, 2 menige bestyrelsesmedlemmer og medlemmet blandt de frivillige i Seniorhuset (udpeges).
 • Hvert år vælges to suppleanter for ét år ad gangen, som skal være fra en medlemsforening. Den suppleant, er får flest stemmer, vælges som 1. suppleant.
 • Indkomne forslag.
 • Eventuelt.

Stk. 5

Hvis formanden i valgperioden må fratræde sin post, overtager næstformanden frem til kommende generalforsamling.
Hvis næstformanden i valgperioden må fratræde sin post, overtager et af de øvrige valgte bestyrelsesmedlemmer fra forretningsudvalget posten som næstformand frem til kommende generalforsamling. Valget sker ved konstituering.
Hvis et af de tre valgte bestyrelsesmedlemmer fra forretningsudvalget i valgperioden må fratræde sin post, overtager 1. suppleanten bestyrelsesmedlemmets plads i bestyrelsen frem til kommende generalforsamling.
Bestyrelsen vælger ved simpelt flertal et nyt medlem til forretningsudvalget blandt bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 6

Alle meddelelser vedr. indkaldelse til generalforsamling, ekstraordinær generalforsamling samt referater fra disse fremsendes via e-mail.

§ 5 BESTYRELSEN

Stk. 1

Bestyrelsen består af 9 medlemmer og 2 suppleanter, hvoraf 1 medlem udpeges blandt ældrerådets medlemmer og 1 medlem udpeges blandt de frivillige, som er tilknyttet Seniorhus Odense (og som ikke er med i medlemsforeningerne).

Medlemsforeninger kan højest være repræsenteret med ét medlem i bestyrelsen – suppleant rollen tæller også med.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med medlemmer til udvalg, herunder medlemmer i forretningsudvalget.

Opstillingsberettiget til bestyrelsen er bestyrelsesmedlemmer i medlemsforeningerne.

Stk. 2

Som bestyrelsesmedlem i Seniorhus Odense forventes det, at man deltager aktivt i henhold til de aftalte opgaver, man har taget ansvaret for i henhold til forretningsordenen (som fastsættes af bestyrelse jf. stk. 6.) at det enkelte bestyrelsesmedlem sikrer kontinuerlig deltagelse i bestyrelsesarbejdet og i udvalgsarbejdet i forhold til seniorhusets udvikling.

Stk. 3

Såfremt et bestyrelsesmedlem meddeler fravær ud over sammenhængende tre måneder overtager 1. suppleanten pladsen i bestyrelsen samt eventuelle pladser i udvalg indtil bestyrelsesmedlemmet ikke er fraværende længere. Dog ikke forretningsudvalget jf. §4 stk. 5.

Stk. 4

Forretningsudvalget kan ved sygdom, truende adfærd og mobning indstille beslutning om et bestyrelsesmedlems fratrædelse til bestyrelsen. 2/3 af bestyrelsen skal stemme for beslutningen.

Stk. 5

Bestyrelsen for Seniorhus Odense er ansvarlig for foreningens regnskab og budget og træffer beslutning om ansættelse af personale. Budgettet fremlægges og godkendes af generalforsamlingen.

Medlemskontingent og lokalleje for kontorpladser og øvrige gebyrer for brug af lokaler, afvikling af arrangementer mv. fastsættes af bestyrelsen og godkendes på generalforsamlingen.

Bestyrelsen er ansvarlig for opkrævning og fastlægger betalingsterminer og opkrævningsform.

Såfremt en medlemsforening ikke betaler rettidigt, og ikke har betalt efter at være blevet rykket, slettes den pågældende forening som medlem. Sådant ophør af medlemskabet kan ikke kræves indbragt for generalforsamlingen.

Stk. 6

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Af forretningsordenen fremgår fordelingen af opgaver og kompetencer for henholdsvis bestyrelsen, forretningsudvalget samt for ansatte i Seniorhus Odense.

Bestyrelsen kan invitere 1. og 2. suppleant til bestyrelsesmøder. Suppleanter har tale- men ikke stemmeret

Stk. 7

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger afgøres med almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 8

Der udsendes beslutningsreferat af bestyrelsesmødet til bestyrelsens medlemmer, suppleanter og formændene i medlemskredsen.

§ 6 – FORRETNINGSUDVALGET

Stk. 1

Udformer dagsorden til bestyrelsesmøder.

Stk. 2

Træffer uopsættelige beslutninger.

Stk. 3

Forretningsudvalget består af formand samt to valgte blandt bestyrelsens medlemmer.

§ 7 TEGNINGSREGLER

Stk. 1

Foreningen tegnes af den til enhver tid siddende bestyrelsesformand og næstformand. Bestyrelsesformand og næstformand bemyndiges til at uddele prokura.

§ 8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen. Desuden skal der indkaldes, når mindst 50 % af medlemsforeningerne skriftligt begærer dette og fremsender begrundet dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med 14 dages varsel.

§ 9 VEDTÆGTSÆNRINGER

Stk. 1

Vedtægtsændringer kan kun ske med et flertal på mindst 2/3 jf. §4, stk. 2.

§ 10 OPLØSNING AF FORENINGEN

Stk. 1

Opløsning af foreningen kan finde sted på en generalforsamling med et flertal på mindst 2/3 jf. §4, stk. 2.

Stk. 2

Aktiver, der er stillet til rådighed af Odense Kommune, tilbageleveres.

Stk. 3

Foreningens formue i øvrigt skal anvendes i overensstemmelse med formålet i § 2. Stk. 4 Fordeling af formuen og anvendelsen af denne efter stk. 3 træffes af bestyrelsen.

§ 11 STIFTELSESDATO

Stk. 1

 • Vedtaget på generalforsamlingen den 10. juni 2008.
 • Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen den 11. marts 2009.
 • Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen den 24. marts 2010. Vedtaget på generalforsamlingen d. 9. juni 2010 med virkning fra generalforsamlingen i 2011. Dog træder § 5 stk. 4 i kraft 1. august 2010.
 • Vedtægtsændring vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2012.
 • Vedtægtsændring vedtaget på generalforsamlingen den 23. marts 2017.
 • Vedtægtsændring vedtaget på generalforsamlingen den 22. marts 2018.
 • Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen den 28. marts 2019.
 • Vedtægtsændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 23. oktober 2019.
 • Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen den 17. juni 2020.
 • Vedvægtsændring vedtaget på generalforsamlingen den 24. marts 2022.
 • Vedtægtsændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 22. februar 2023.