Vedtægter

Vedtægter for SENIORHUS ODENSE, vedtaget marts 2022,
kan læses her. KLIK HER

VEDTÆGTER FOR SENIORHUS ODENSE


§ 1 NAVN OG HJEMSTED

Stk. 1 Foreningens navn: Seniorhus Odense (Toldbodgade 5 – 5000 Odense C).
Stk. 2 Foreningens hjemsted: Odense Kommune.


§ 2 IDÉGRUNDLAG OG FORMÅL FOR SENIORHUS ODENSE

Seniorhus Odense er en sammenslutning af bydækkende frivillige foreninger, klubber, og Ældrerådet i Odense. De fysiske rammer er et fælles hus – Seniorhus Odense. Det er vigtigt, at alle bevarer egen identitet, så hovedmålet er samarbejde og udvikling på frivillig basis.

Seniorhus Odense – oplevelser og engagement for alle seniorer hele seniorlivet!

Formålet med Seniorhus Odense er, at:

  • understøtte og videreudvikle samarbejdet om det frivillige sociale arbejde på ældreområdet med det formål, at alle seniorer skal have mulighed for at yde en aktiv indsats som frivillige
  • medvirke til øget ”livskvalitet og oplevelser – hele livet” baseret på mangfoldige tilbud indenfor kultur- og fritidsområdet.
  • give mulighed for at seniorers viden og kompetencer anvendes til gavn for seniorerne selv, men også til glæde for andre
  • bidrage til udbygning af seniorers fællesskaber
  • formidle Seniorhus Odenses og Odense Kommunes tilbud og information til seniorer


§ 3 MEDLEMSKREDS

Stk. 1 Seniorhus Odenses medlemskreds er bydækkende foreninger og klubber samt Ældrerådet, der primært har aktiviteter målrettet 60+-årige i Odense Kommune.
Medlemskredsen kan få tildelt faste kontorer, såfremt der fysisk er plads.

Stk. 2 Nye medlemmer kan optages, når nedenstående optagelseskriterier er opfyldt.

  • Foreningen skal være bydækkende
  • Flertallet af foreningens medlemmer skal være fyldt 60 år
  • Foreningen skal have udarbejdet vedtægter, der lever op til Seniorhus Odenses formål (§ 2).

Ansøgning om medlemskab skal indeholde foreningens formål, vedtægter samt en beskrivelse af foreningens aktiviteter.

Stk. 3 Bestyrelsen er ansvarlig for at forberede indstillingen af en ny forening til optagelse. På baggrund af bestyrelsens indstilling drøfter og beslutter generalforsamlingen om ansøger kan optages. Vedtages optagelse af ny forening indtræder denne i Seniorhus Odenses medlemskreds 1. april samme år. 

Stk. 4. Ønsker en forening i medlemskredsen at udtræde af Seniorhus Odense, udtræder foreningens repræsentant samtidig fra bestyrelsen.


§ 4 GENERALFORSAMLING

Stk. 1 Generalforsamlingen er den højeste myndighed. Der afholdes generalforsamling i 1. kvartal hvert år. Berettiget til at deltage i generalforsamlingen er: Bestyrelsesmedlemmerne fra medlemsforeningerne samt Ældrerådet.

Alle har taleret på generalforsamlingen.
Hver forening og klub og Ældrerådet har 1 stemme på generalforsamlingen.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 2 Generalforsamlingen vælger forretningsudvalget, der består af tre
bestyrelsesmedlemmer. Foreningens formand vælges i lige år. Næstformand vælges i ulige år. To medlemmer vælges i lige år. En vælges i ulige år. Valget afgøres ved simpelt flertal ved håndsoprækning eller skriftlig afstemning. Et bestyrelsesmedlem kan begære skriftlig afstemning. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg mellem de kandidater, der ved første afstemning opnåede samme antal stemmer. I tilfælde af fortsat stemmelighed, foretages der lodtrækning.

Stk. 3 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når 2/3 af medlemskredsens
stemmeberettigede repræsentanter er til stede. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, som er beslutningsdygtig.

Stk. 4 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med en frist på 30 dage. Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 14 dage før. Endelig dagsorden med angivelse af indkomne forslag samt bilag udsendes via mail senest syv dage før generalforsamlingen.

Dagsorden:
1.  Valg af dirigent
2.  Valg af referent og stemmetællere
3.  Bestyrelsens beretning til godkendelse
4.  Revisor eller daglig leder fremlægger årsrapport til godkendelse
5.  Valg af formand (vælges i lige år – første gang i 2018)
6.  Valg af næstformand og et bestyrelsesmedlem til forretningsudvalget
      (vælges første gang i 2018 – herefter i ulige år)
7.  Valg af suppleant til Forretningsudvalget
     (vælges hvert år)
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Stk. 5 Hvis formanden i valgperioden må fratræde sin post, overtager næstformanden frem til kommende generalforsamling.
Hvis næstformanden i valgperioden må fratræde sin post, overtager ”det valgte
bestyrelsesmedlem fra forretningsudvalget” posten som næstformand frem til kommende generalforsamling.
Hvis ”det valgte bestyrelsesmedlem fra forretningsudvalget” i valgperioden må fratræde sin post, overtager suppleanten frem til kommende generalforsamling.
Hvis suppleanten i valgperioden må fratræde sin post, indkaldes efter gældende regler til ekstraordinær generalforsamling med det ene formål at få valgt ny suppleant.

Stk. 6 Alle meddelelser vedr. indkaldelse til generalforsamling og ekstraordinær
generalforsamling fremsendes via e-mail.

 

§ 5 BESTYRELSEN

Stk. 1 Seniorhus Odenses bestyrelse består af 1 medlem fra hver forening, klub og Ældrerådet. Suppleanter kan deltage i bestyrelsens møder med taleret, men uden stemmeret.

Stk. 2 Har et bestyrelsesmedlem fravær ud over 3 måneder, skal den respektive forening udpege et nyt medlem til bestyrelsen i Seniorhus Odense.

Stk. 3 Bestyrelsen for Seniorhus Odense er ansvarlig for foreningens regnskab og budget og træffer beslutning om ansættelse af personale. Budgettet fremlægges og godkendes af bestyrelsen på ordinært bestyrelsesmøde inden 31/12.

Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Af forretningsordenen fremgår fordelingen af opgaver og kompetencer for henholdsvis bestyrelsen, forretningsudvalget samt for ansatte i Seniorhus Odense.

Stk. 5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger afgøres med almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 6 Der udsendes beslutningsreferat af bestyrelsesmødet til bestyrelsens medlemmer, suppleanter og formændene i medlemskredsen.

§ 6 FORRETNINGSUDVALGET

Stk. 1 Udformer dagsorden til bestyrelsesmøder.
Stk. 2 Træffer uopsættelige beslutninger.


§ 7 TEGNINGSREGLER

Foreningen tegnes af den til enhver tid siddende bestyrelsesformand og næstformand.
Bestyrelsesformand og næstformand bemyndiges til at uddele prokura.

§ 8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen. Desuden skal der indkaldes, når mindst 50 % af medlemskredsen skriftligt begærer dette og fremsender begrundet dagsorden.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med 14 dages varsel.


§ 9 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Vedtægtsændringer kan kun ske med et flertal på mindst 2/3 af medlemskredsen på en generalforsamling.

§ 10 OPLØSNING AF FORENINGEN

Stk. 1 Opløsning af foreningen kan finde sted på en generalforsamling med et flertal på mindst 2/3 af medlemskredsen.
Stk. 2 Aktiver, der er stillet til rådighed af Odense Kommune, tilbageleveres.
Stk. 3 Foreningens formue i øvrigt skal anvendes i overensstemmelse med formålet i § 2.
Stk. 4 Fordeling af formuen og anvendelsen af denne efter stk. 3 træffes af bestyrelsen.

§ 11 STIFTELSESDATO

Vedtaget på generalforsamlingen den 10. juni 2008.
Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen den 11. marts 2009.
Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen den 24. marts 2010.
Vedtaget på generalforsamlingen d. 9. juni 2010 med virkning fra generalforsamlingen i 2011. Dog træder § 5 stk. 4 i kraft 1. august 2010.
Vedtægtsændring vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2012.
Vedtægtsændring vedtaget på generalforsamlingen den 23. marts 2017.
Vedtægtsændring vedtaget på generalforsamlingen den 22. marts 2018.
Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen den 28. marts 2019.
Vedtægtsændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 23. oktober 2019.
Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen den 17. juni 2020.